Botanisk vandring (fjellhage)

Fjellhagen på Kongsvoll ligger ca. 900 moh og er en naturhage på ca. 8 dekar, der stedets egen flora og vegetasjon er beholdt.

Her formidler NTNU Vitenskapsmuseet kunnskap om det botaniske mangfoldet på Dovrefjell. Fjellhagen ligger på knausene like sør for Kongsvold Fjeldstue.

Fjellhagen er et flott startsted for fjellvandrere, vegfarende og andre som vil lære mer om plantelivet på Dovrefjell. Langs et nettverk av stier kan dere se planter i skyggefulle berg, fuktige søkk, på tørre rabber og knauser og ved en bekk. Dere kan se mange av de typiske vegetasjonstypene i fjellet som høgstaudeeng, rabbevegetasjon, snøleievegetasjon og vierkratt.

Bakgrunnsbilde